Karlino v. Hessen-Nassau
26/01/1978

HD: A , eyes: 1a, teeth: 1aM, SchH 2
ATIBOX Champion, World Champion, Champion of Germany, Champion of Austria
 
Elettra v. Hessen-Nassau
Anko v. Fels
Kitty v. Nassau Oranien