Iska v. Heideloh
24/08/1972

HD: C, eyes: 2a, SchH 1, ZTP

ATIBOX Siegerin 1975

Oleg v. Nassau-Oranien
Eros v. Heideloh
Esta v. Nassau-Oranien
Bianca v.d. Flottbek
Eros v. Heideloh
Perle v. Moosberg