Lento v. Kamener Kreuz
DBZB139832

HD: A, AD, SchH 1, eyes: 2a, teeth 1a

 

Yankee v. Goldhammer
King vom Föhrenwald
Nestle vom Goldhammer
Cindy v. Haus Charly
Cognac v.d. Eichenburg
Goldi v. Kamener Kreuz