Corax vom Bockreiter
19/02/1980 - ?

HD: C, SchH 1, AD, eyes: 2a, teeth: 2a, ange.
 
Assi v. Wüstenhof
Afra v. Bockreiter
ZB-Nr. 155344
Gringo v. Rabengorst
Gigi v. Schneeberg